People

Rodrigo Ormeno

Dr. Rodrigo Ormeno

UNSW Sydney
Roland Szymanski

Mr. Roland Szymanski

University of Melbourne
Rose Ahlefeldt

Dr. Rose Ahlefeldt

Australian National University
Sacha Kocsis

Dr. Sacha Kocsis

UNSW Sydney
Samuel Gorman

Dr. Samuel Gorman

UNSW Sydney
Sergei Slussarenko

Dr. Sergei Slussarenko

Griffith University
Serwan Asaad

Dr. Serwan Asaad

UNSW Sydney
Shota Yokoyama

Dr. Shota Yokoyama

UNSW Sydney
Stephen Gregory

Mr. Stephen Gregory

University of Melbourne
Syed Assad

Dr. Syed M. Assad

Australian National University
Tim Botzem

Dr. Tim Botzem

UNSW Sydney
Trevor Wheatley

Dr. Trevor Wheatley

UNSW Sydney
Role Type
Programs
University